خدمات به استارت‌آپ‌ها

امروزه رشد استارت آپ‌ها و ایده های متنوع کسب و کار نوپا بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل ایجاد رقابت میان استارت آپ ها برای بقا در اکوسیستم کسب و کار نوپا امری طبیعی به نظر می آید. با این وجود، نبود تامین مالی مناسب و مستمر بر سر راه یک استارت‌آپ و عدم برنامه ریزی به فراخور سرمایه و دارایی های آن، چالشی جدی بر سر راه بقای کسب و کار بوده است.

شرکت رایان توسعه پایا بر پایه تجربیات خود قادر است تا ارتباطی کلیدی میان سرمایه گذاران/ تامین کنندگان مالی و استارت آپ ها را با ارائه خدمات مختلف به استارت آپ ها ایجاد نماید. از جمله مهمترین این خدمات:

  • تجاری سازی
  • مشاوره مدل تجاری
  • قیمت گذاری و جذب سرمایه